Giới thiệu về Quỹ

Quỹ Hỗ Trợ Sinh Viên Đại Học Dược Hà Nội (sau đây gọi tắt là Quỹ) là quỹ xã hội – từ thiện, hoạt động không vì lợi nhuận; nhằm mục đích thực hiện các hoạt động khuyến học, khuyến tài, trong đó chủ yếu là hỗ trợ học bổng cho sinh viên trường Đại học Dược Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều nỗ lực, phấn đấu rèn luyện; kết nối, tạo điều kiện hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp, đóng góp vào sự nghiệp đào tạo thế hệ Dược sỹ trẻ của trường Đại học Dược Hà Nội.

Xem chi tiết

HỌC BỔNG

Học bổng được trao tới tay hàng ngàn bạn sinh viên dược mỗi năm có hoàn cảnh khó khăn và những bạn có nhiều nỗ lực, phấn đấu rèn luyện; kết nối, tạo điều kiện hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp vững bền.

Học bổng của Quỹ được kết nối chia sẻ mình bạch và kKhông phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình Quỹ đang hoạt động.

Quỹ có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng và tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật

Xem thêm về học bổng

Nhà tài trợ

VIDEO HOẠT ĐỘNG